Loamanya Bal Gangadhar Tilak hailed form

A Bengal
B Kashmir
C Maharashtra
D Tamil Nadu